Bilkredit

Bilkredit.dk
Postboks 157
2860 Søborg
Tlf 70203250

Forbruger information:

 

forsigtighedsforbehold

Ud fra forsigtighedsmæssige hensyn gør vi opmærksom på, at Bilkredit ikke  forpligter sig til at levere de på nettet skitserede ydelser til de angivne priser. Ved at udfylde ansøgningsskemaer eller kontaktoplysninger og sende den til Bilkreidt vil vi fremskaffe et finansieringsforslag på den ønskede ydelse. Dette skulle gerne resultere i en endelig aftale, der først på dette tidspunkt - med underskrifter - er bindende for begge parter - jvfr. dog fortrydelsesretten.  Alle kontakter, samtaler, drøftelser mv. er indtil da - for begge parters vedkommende -blot orienterende. Bliver en ansøgning om billån bevilget modtager lånsøger dog et finansieringsforslag, der er udarbejdet efter de fælles europæiske retningslinier for lån til forbrugere.

RKI registrerede personer og virksomheder kan ikke blive kreditgodkendt i Bilkredit, ligesom der heller ikke gives begrundelse for et evt. kredit afslag medmindre det drejer sig om en registrering i f.eks. RKI Er der udlæg i ejendom, betalingsanmærkninger for bestående lån hos en långiver, kan vi heller ikke hjælpe med et billån. I forbindelse med kreditvurdering følger vi Kreditaftalelovens bestemmelser og hensigter i forbindelse med kredituvrdering af en låneansøgning. Er man ikke dansk statsborger eller har permanent opholdstilladelse kan vi heller ikke hjælpe med et billån.

Vi tilstræber dog, at hvad man ser på vore web sites - f.eks. låneberegninger mv., er hvad man får.

hvis du fortryder

Du kan fortryde en kreditaftale - her er betingelserne:

Ret til fortrydelse er lovbestemt i Kreditaftaleloven, hvor det er omtalt i §19.

Klager over Bilkredit kan rettes til Forbrugerstyrelsen, Forbrugernes Hus, Amager Fælledvej 56, 2300 København S, tlf. 70131330. Web link www.forbrug.dk. Der skal betales et gebyr på kr. 150,- for en klage til Styrelsen.

Der er også mulighed for at henvende sig til EU's "Online Dispute Resolution" her

behandling af persondata

Bilkredit tilbyder billån i samarbejde med FCA Capital Danmark A/S. I den forbindelse informerer vi om selskabets behandling af persondata, der vil være gældende for behandlingen af en kreditansøgning gennem Bilkredit.dk

Information om behandling af persondata hos CA Auto Finance Danmark A/S

Generel oplysningspligt:

Inden CA Auto Finance Danmark A/S (herefter CAAF) agerer som dataansvarlig, skal datasubjekter, herunder kunder og samarbejdspartnere så som leverandører, bilforhandlere, bilsælgere efter Databeskyttelsesforordningen have oplyst hvordan og hvornår, CAAF indhenter, behandler og/eller videregiver deres personoplysninger.

CAAF indhenter, behandler og/eller videregiver persondataoplysninger, som er givet til os, herunder ved brug af vores hjemmesider,. Dette sker ud fra kontraktmæssige forpligtigelser eller specifikke samtykker.

Dataansvarlig:

CA Autofinance Danmark A/S, Park Alle 295, 2605 Brøndby er dataansvarlig og kan kontaktes på tlf. 43228900 eller på adressen.

Hvilke oplysninger:

De berørte kategorier af oplysninger FCAC behandler er:

- Navn, adresse, e-mail og telefonnummer

- CPR/CVR nummer

- Økonomiske og skattemæssige forhold

- Beskæftigelses og boligforhold

- Oplysninger fra CPR og andre offentligt tilgængelige registre og kilder

- CAAF undersøger om kunden er registreret i kreditoplysningsbureauer

- Oplysninger om finansieringsobjekter, herunder oplysninger om reg. nr. og stel nr.

CAAF indsamler og behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger.

Formål og retsgrundlag:

Formålet med at indsamle, behandle og videregive en kundes data er hovedsagelig indgåelse og administration af finansieringsaftale, herunder gennemførelse af kreditværdigheds- og risikovurdering, løbende administration af kontraktforholdet, håndtering af eventuelle forsikringsspørgsmål eller -skader samt kommunikation med kunden vedrørende kontraktforholdet.

Såfremt CAAF har fået kundens udtrykkelige samtykke hertil, kan oplysningerne desuden blive benyttet i forbindelse med markedsføring. For kunder og samarbejdspartnere indsamles og opdateres oplysninger og dokumentation efter reglerne i Lov om hvidvask.

For forhandlere og deres ansatte indsamles og anvendes oplysninger, navn, e-mail og telefonnumre, til brug for daglig kontakt og kommunikation for at administrere kontraktporteføljen og servicere fælles kunder. Vi bruger ligeledes oplysningerne til salgsstatistik (mål- og resultatopfølgning), beregning og udbetaling af bonus og provision. Disse oplysninger kan evt. deles med den relevante importør / salgskanal.Retsgrundlaget for behandlingen er kreditaftaleloven, hvidvaskningsloven, skattekontrolloven, bogføringsloven, betalingsloven, markedsføringsloven, databeskyttelsesloven, persondataforordningen.

Videregivelse af oplysninger:

I det omfang det er nødvendigt for at opfylde aftaler med dig og formålene for vores behandling, videregiver FCAC i visse tilfælde oplysningerne.

Videregivelse sker internt i koncernen og til eksterne samarbejdspartnere, herunder forsikringsselskaber, leverandører, bilimportører, værkstedet og afleveringssteder mv. i det omfang det er aftalt, nødvendigt for at CAAF kan opfylde aftalen, eller CAAF er forpligtede til det i henhold til lovgivningen.

Videregivelse sker desuden til myndighederne i det omfang CAAF er forpligtet til det, eller det er nødvendigt for at opfylde aftalen. Herunder kan videregivelse ske til Hvidvasksekretariatet hos SØIK og SKAT.

Såfremt CAAF videregiver kundens oplysninger til en tjenesteudbyder/databehandler uden for EU, sikrer CAAF, at dette alene vil ske under overholdelse af gældende lovgivning.

Opbevaring:

CAAF opbevarer kun kundens data så længe det er grund til det, eller har pligt til det i henhold til lovgivningen. Hvis der er indgået en aftale og gennemført en transaktion, er FCAC i henhold til lovgivningen forpligtet til at opbevare kundens oplysninger i 5 år efter kundeforholdets ophør.

Sikkerhed:

CAAF tilser, at der etableres fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, mistes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Registreredes rettigheder:

Registrerede har efter Persondataforordningen en række rettigheder i forhold til CAAFs behandling af persondata. Ønsker man at gøre brug heraf sker dette ved skriftlig henvendelse til CAAF. Kontaktoplysninger fremgår ovenfor.

Indsigtsret:

Bortset fra de oplysninger, som CAAF er forpligtet til at behandle i henhold til Hvidvaskloven, er man berettiget til at få indsigt i de oplysninger, CAAF behandler samt en række øvrige oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse):

Man er berettiget til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.

Ret til sletning:

Man har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger om sig selv slettet før det tidspunkt, hvor CAAF sædvanligvis ville slette oplysningerne.

Ret til begrænsning af behandling:

Man har i visse tilfælde ret til at få begrænset CAAFs behandling af personoplysningerne. Er dette tilfældet må CAAF fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med den registreredes samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:

Man har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod CAAFs behandling af kundens personoplysninger. Man har tillige ret til at gøre indsigelse mod, at ens oplysninger benyttes med henblik på direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):

Man har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at tilbagekalde samtykke:

I det omfang CAAFs behandling af oplysninger er baseret på et samtykke, er man berettiget til at tilbagekalde sit samtykke. Dette kan gøres ved at kontakte CAAF på de ovenfor anførte kontaktoplysninger.

Såfremt man tilbagekalder sit samtykke, kan CAAF i visse tilfælde være berettiget til at fortsætte behandlingen af ens personoplysninger, såfremt CAAF har et andet retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne, f.eks. at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af finansieringen eller lovgivningen.

Ret til at klage:

Man har ret til at klage over CAAFs behandling af personoplysninger. Klage kan ske til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

Pligt til at meddele oplysninger:

Man har ikke pligt til at give CAAF sine personoplysninger, men det er en forudsætning for, at CAAF kan indgå en aftale. Hvis man ikke giver CAAF de nødvendige oplysninger, kan f.eks. ansøgning om finansiering ikke gennemføres.

Man kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.

@ Opdateret Februar 2020 FCA Capital Danmark A/S

 

Generelt

Bilkredit indhenter og søger kun kundedata, der er nødvendig for den lovpligtige kreditvurdering - jvfr. Kreditaftalelelovens §7c. Bliver en låneansøgning ikke godkendt slettes alle oplysningerne umiddelbart efter afsendelse af afslaget til ansøger. Bliver en låneansøgning bevilget - 30 dages frist, men ikke udnyttet, slettes oplysningerne efter en periode på 3 måneder. Ønsker kunden genoptaget sin lånesag, skal der på ny udfyldes en låneansøgning og indhentes nye kundeoplysninger til en ny bevilling, da en kreditfornyelse iflg. Kreditaftaleloven kræver en ny kreditvurdering.

Bliver billånet bevilget og udbetalt, opbevares ale indsamlede kundedata i samme tidsrum som lånet løber. Kreditaftaleloven og Finanstilsynets påtaleret i forbindelse med den lovpligtige kreditvurdering kræver, at vi på given foranledning skal kunne fremlægge dokumentation for, at kreditgodkendelsen hviler på et "fyldestgørende" grundlag.

Da Bilkredit.dk også fungerer som låneformidler vil kundedata kunne deles med den ultimative långiver, der udbetaler lånet og påtager sig kreditrisiko'en. Kundedata vil i den forbindelse blive behandlet "en bloc".

De normale personoplysninger, der indgår i kreditvurderingen vil være skatteoplysninger - årsopgørelse, forskudsopgørelse - de personlige skatteoplysninger for indeværende og forrige år. Desuden opslag hos RKI og Debitorregistret, samt gældsoversigten. Desuden indgår der også normtal for div. komkostniger i forbindelse med verifikationen af kundens egne tal for økonomien mv. Endvidere gemmes e-mail korrespondancen som en supplerende dokumentation for hændelsesforløbet - herunder også lånetibud, der skal opstilles efter de fælles europæiske retningelinjer for forbrugerkredit.

Såfremt Bilkredit.dk og den eventuelle långivende samarbejdspartner ønsker at indhente tilladelse til salgs- og markedsførings pormotion af sine produkter, vil kunden blive præsenteret for denne mulighed i en separat henvendelses- og godkendelsesaftale.

Bilkredit.dk skal også til enhver tid kunne dokumentere - ved hjælp af de indsamlede data, at den lovpligte kreditvurdering er foretaget ligesom det hviler på et "fyldestgørende" grundlag. Da en god del af Bilkredit.dk's långivning er baseret på finansiering uden udbetaling, påhviler det ligeledes Bilkredit.dk at kunne påvise, at et ydet billån er et "stående" lån uafhængig af bilforhandler- og bilimportør interesser.

Da Bilkredit.dk's långivning - eller formidling - er baseret på tinglyst pant i bil ved brug af bil ejerpantebrev - er det nødvendigt for Bilkredit.dk at bevare dokumentationen for denne uafhængighed. Dette er nødvendig for at kunne imødekomme eventuelle indsigelser i forbindelse med Kreditaftalelovens bestemmelser omkring en minimum udbetaling på 20% af købsprisen -hvis lånet initieres gennem en bilforhandler, hvilket rent faktisk ikke finder sted ved Bilkredit.dk's långivning.

Alle persondata opbevares på en særlig sikret intern server bestemt til dette formål med høj grad af kryptering. Bilkredit.dk har således ikke persondata uploaded i "skyen".

Endvidere er Bilkredit.dk's mailsystemer og arbejdscompoutere alene dedikeret arbejdsopgaver unden ansattes personlige oplysninger såsom e-mails eller andre notater.

 

standardomkostningsskilt

Oplysninger i.h.t. bekendtgørelse nr. 193 af 1. marts 2007 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser.  Klik på "beregn billån" knappen i beregningsfeltet øverst til venstre og se alle lånedetaljer for et billån på kr. 200.000,- med 7 års løbetid efter erlæggelse af en udbetaling på 20% af bilens købspris  etableringsomkostninger er medfinansieret. Der forudsættes et nyt ejerpantebrev (BIL) for hovedstolen. Som skattesats for åop efter skat anvendes satsen for personer med negativ kapitalindkomst i gennemsnitskommune. Endvidere er der i for ovenstående satsers vedkommende en forudsætning, at bilen er under to år gammel. Er bilen ældre stiger rentesatserne. Bilkredits beregningsprogrammer for udregning af låneydelser, viser også åop før og efter skat for den konkrete beregning. Vil du vide mere om åop før og efter skat samt nominel rente mv. kan du læse mere om det på vor site www.bankinfo.dk Her kan du også foretage dine egne - kontrolberegninger af åop.

For at sikre os, at skiltet altid er prisopdateret til vore aktuelle rentesatser mv. har vi valgt at benytte en formular, der sender standard beløbene over i vor normale låneberegner, der viser detaljerne på samme måde, som en detaljeret låneberegning for egne indtastede beløb.

Alle låneberegninger på dette web sted er baseret på, at udbetaling af lånet og betaling af de efterfølgende låneydelser, finder sted den første i en måned. Afvigelser i beregningerne kan forekomme, når udbetalingsdagen for lånet er forskellig fra den 1. i måneden, ligesom der også skal tages hensyn til betalingen af delrenten - rente fra udbetalingsdagen til den første i en måned. Som regel vil delrenten blive betalt sammen med den sidste stipulerede ydelse.

Hvis du vil se priser og gebyrer for et billån kan du se dem her.

Vi bruger ikke cookie's

Vor cooking politik er meget enkelt. Vi har ingen. Ingen af vore web sider benytter sig af Cookies eller aflejring af sporings software på vore besøgendes computere. Bortset fra i få tilfælde - såsom transaktions cookies i web shop og betalingstjenester osv. - kan vi ikke se rimeligheden i en stadig stigende brug af cookies, hvis omfang og anvendelse nærmest er eksploderet på nettet. Cookies er ofte til stor gene for internet brugere, der massivt modtager uønsket spam lignende budskaber fra en stadig voksende og meget omkostningskrævende salgsfremmende følgeindustri. Det ønsker vi ikke at være en del af. Vi klarer os glimrende uden.

Samarbejdsforhold

For at opnår stordriftsfordele -og dermed lave priser mv. - samarbejder vi med CA Autofinance Danmark A/S, Park Alle 295, 2605 Brøndby tlf. 43228900.

Quick Links:

 

Kontaktinfo:

Bilkredit - Postboks 157 - 2860 Søborg

tlf 70203250 fax 70203251

Mandag-Fredag: 9:00-15:00
Ansøgninger kan sendes alle ugens dage.

Web Link:

Kalender: