Bilkredit

Bilkredit.dk
Postboks 157
2860 Søborg
Tlf 70203250

Forbruger information:

 

forsigtighedsforbehold

Ud fra forsigtighedsmæssige hensyn gør vi opmærksom på, at Bilkredit ikke  forpligter sig til at levere de på nettet skitserede ydelser til de angivne priser. Ved at udfylde ansøgningsskemaer eller kontaktoplysninger og sende den til Bilkreidt vil vi fremskaffe et finansieringsforslag på den ønskede ydelse. Dette skulle gerne resultere i en endelig aftale, der først på dette tidspunkt - med underskrifter - er bindende for begge parter - jvfr. dog fortrydelsesretten.  Alle kontakter, samtaler, drøftelser mv. er indtil da - for begge parters vedkommende -blot orienterende. Bliver en ansøgning om billån bevilget modtager lånsøger dog et finansieringsforslag, der er udarbejdet efter de fælles europæiske retningslinier for lån til forbrugere.

RKI registrerede personer og virksomheder kan ikke blive kreditgodkendt i Bilkredit, ligesom der heller ikke gives begrundelse for et evt. kredit afslag medmindre det drejer sig om en registrering i f.eks. RKI Er der udlæg i ejendom, betalingsanmærkninger for bestående lån hos en långiver, kan vi heller ikke hjælpe med et billån. I forbindelse med kreditvurdering følger vi Kreditaftalelovens bestemmelser og hensigter i forbindelse med kredituvrdering af en låneansøgning. Er man ikke dansk statsborger eller har permanent opholdstilladelse kan vi heller ikke hjælpe med et billån.

Vi tilstræber dog, at hvad man ser på vore web sites - f.eks. låneberegninger mv., er hvad man får.

hvis du fortryder

Du kan fortryde en kreditaftale - her er betingelserne:

Ret til fortrydelse er lovbestemt i Kreditaftaleloven, hvor det er omtalt i §19.

Klager over Bilkredit kan rettes til Forbrugerstyrelsen, Forbrugernes Hus, Amager Fælledvej 56, 2300 København S, tlf. 70131330. Web link www.forbrug.dk. Der skal betales et gebyr på kr. 150,- for en klage til Styrelsen.

Der er også mulighed for at henvende sig til EU's "Online Dispute Resolution" her

behandling af persondata

Formål: Formål med at indsamle, behandle og videregive kundens data er hovedsagelig indgåelse og administration af finansieringsaftale, herunder gennemførelse af kredit- og risikovurdering, løbende administration af kontraktforholdet, håndtering af eventuelle forsikringsspørgsmål- eller skader samt kommunikation med kunden vedrørende kontraktforholdet.

Retsgrundlaget: Retsgrundlaget for behandlingen er Kreditaftaaleloven, Hvidvaskningsloven, Skattekontrolloven, Bogføringsloven, Betalingsloven, Markedsføringsloven, Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen.

Videregivelse af oplysninger: Bilkredit kan videregive oplysningerne til den samarbejdspartner gennem hvem billånet bliver etableret. (se nedenfor m.h.t. partner) Vor partner bliver herefter dataansvarlig. I praksis foregår det på den måde, at der i forbindelse med den lovpliggtige kreditvurdering afsendes en sms eller email til ansøger, hvori denne skal bekræfte, at vor patner må benytte persondataene. Indtil dette er gjort kan der ikke foretages en kreditvurdering. SMS eller e-mailen indholder al information omkring behandlingen af persondata.

Dataansvarlig: Bilkredit indsamler de nødvendig oplysninger til brug for kreitvurderingen. Ultimativ dataansvarlig vil være vor samarbejdspartner, der ved ansøgers bekræftelse som ovenfor anført, overtager og blive den endelige dataansvarlige.

Oplysningerne: De berørte oplysninger der skal anvendes er følgende:

Som udgangspunkt indsamler og behandler vi ikke følsomme oplysniger.

Opbevaring: Bilkredit opbevarer kun oplysningerne indtil lånet er etableret og udbetalt af vor partner. Herefter slettes oplysningerne hos Bilkredit.

Kundens rettigheder: Kunden er berettiget til at få indsigt i de oplysninger der behandles. Dette er dog ikke tilfældet i forbindelse med forpligtelser i relation til Hvidvaskningsloven - Kunden har ret til at få rettet urigtige oplysninger - Kunden har i visse tilfælde ret til sletning af oplysninger før vi evt. vil have slettet dem - Kunde har i visse tilfælde ret til at få begrænset personoplysningerne - Kunden har ret til indsigelse med henblik på markedsføring - Kuden har ret til at tilbagekalde samtykke - Kunden har ret til at klage til datatilsynet.

Databehandler vs. dataansvarlig. Som udgangspunkt er Bilkredit databehandler, der på vegne af samarbejdspartner - se nedenfor - indhenter og modtager oplysninger fra en lånsøger. Samarbejdspartner foretager den lovpligtige kreditvurdering. I forbindelse med overgivelse af en låneansøgning til samarbejdspartner overtager denne de indhentede persondata og bliver herefter dataansvarlig. Bilkredit er låneformidler og samarbejdspartner er kreditgiver, hvilket medfører, at samarbejdspartner bliver den ultimative dataansvarlige. Hvis en låneansøgning umiddelbart hviler på et utilstrækkeligt grundlag, kan Bilkredit dog afvise en låneansøgning uden overgivelse til samarbejdspartner. Alle oplysninger bliver herefter slettet.

Overførsel af persondata til databehandler mv. Bilkredit overfører persondata til sine databehandlere, som behandler - herunder opbevarer - personoplysningerne. P.t. drejer det sig om FCA Capital Danmark A/S, Herstedøstervej 9, 2600 Glostrup i forbindelse med kreditvurdering og låne sagsadministration.. Som IT systemadministrator anvendes bilbranchens standardsystem, der tilbydes af Bilinfo.dk aps., Axel Kiers Vej 11, 8270 Højbjerg.

Afgivelse af oplysninger. Kunden har ikke pligt til at afgive oplysninger, men det er en forudsætning for at vi kan gennemføre den lovpligtige kreditvurdering.

Generelt

Bilkredit indhenter og søger kun kundedata, der er nødvendig for den lovpligtige kreditvurdering - jvfr. Kreditaftalelelovens §7c. Bliver en låneansøgning ikke godkendt slettes alle oplysningerne umiddelbart efter afsendelse af afslaget til ansøger. Bliver en låneansøgning bevilget - 30 dages frist, men ikke udnyttet, slettes oplysningerne efter en periode på 3 måneder. Ønsker kunden genoptaget sin lånesag, skal der på ny udfyldes en låneansøgning og indhentes nye kundeoplysninger til en ny bevilling, da en kreditfornyelse iflg. Kreditaftaleloven kræver en ny kreditvurdering.

Bliver billånet bevilget og udbetalt, opbevares ale indsamlede kundedata i samme tidsrum som lånet løber. Kreditaftaleloven og Finanstilsynets påtaleret i forbindelse med den lovpligtige kreditvurdering kræver, at vi på given foranledning skal kunne fremlægge dokumentation for, at kreditgodkendelsen hviler på et "fyldestgørende" grundlag.

Da Bilkredit.dk også fungerer som låneformidler vil kundedata kunne deles med den ultimative långiver, der udbetaler lånet og påtager sig kreditrisiko'en. Kundedata vil i den forbindelse blive behandlet "en bloc".

De normale personoplysninger, der indgår i kreditvurderingen vil være skatteoplysninger - årsopgørelse, forskudsopgørelse - de personlige skatteoplysninger for indeværende og forrige år. Desuden opslag hos RKI og Debitorregistret, samt gældsoversigten. Desuden indgår der også normtal for div. komkostniger i forbindelse med verifikationen af kundens egne tal for økonomien mv. Endvidere gemmes e-mail korrespondancen som en supplerende dokumentation for hændelsesforløbet - herunder også lånetibud, der skal opstilles efter de fælles europæiske retningelinjer for forbrugerkredit.

Såfremt Bilkredit.dk og den eventuelle långivende samarbejdspartner ønsker at indhente tilladelse til salgs- og markedsførings pormotion af sine produkter, vil kunden blive præsenteret for denne mulighed i en separat henvendelses- og godkendelsesaftale.

Bilkredit.dk skal også til enhver tid kunne dokumentere - ved hjælp af de indsamlede data, at den lovpligte kreditvurdering er foretaget ligesom det hviler på et "fyldestgørende" grundlag. Da en god del af Bilkredit.dk's långivning er baseret på finansiering uden udbetaling, påhviler det ligeledes Bilkredit.dk at kunne påvise, at et ydet billån er et "stående" lån uafhængig af bilforhandler- og bilimportør interesser.

Da Bilkredit.dk's långivning - eller formidling - er baseret på tinglyst pant i bil ved brug af bil ejerpantebrev - er det nødvendigt for Bilkredit.dk at bevare dokumentationen for denne uafhængighed. Dette er nødvendig for at kunne imødekomme eventuelle indsigelser i forbindelse med Kreditaftalelovens bestemmelser omkring en minimum udbetaling på 20% af købsprisen -hvis lånet initieres gennem en bilforhandler, hvilket rent faktisk ikke finder sted ved Bilkredit.dk's långivning.

Alle persondata opbevares på en særlig sikret intern server bestemt til dette formål med høj grad af kryptering. Bilkredit.dk har således ikke persondata uploaded i "skyen".

Endvidere er Bilkredit.dk's mailsystemer og arbejdscompoutere alene dedikeret arbejdsopgaver unden ansattes personlige oplysninger såsom e-mails eller andre notater.

 

standardomkostningsskilt

Oplysninger i.h.t. bekendtgørelse nr. 193 af 1. marts 2007 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser.  Klik på "beregn billån" knappen i beregningsfeltet øverst til venstre og se alle lånedetaljer for et billån på kr. 200.000,- med 7 års løbetid efter erlæggelse af en udbetaling på 20% af bilens købspris  etableringsomkostninger er medfinansieret. Der forudsættes et nyt ejerpantebrev (BIL) for hovedstolen. Som skattesats for åop efter skat anvendes satsen for personer med negativ kapitalindkomst i gennemsnitskommune. Endvidere er der i for ovenstående satsers vedkommende en forudsætning, at bilen er under to år gammel. Er bilen ældre stiger rentesatserne. Bilkredits beregningsprogrammer for udregning af låneydelser, viser også åop før og efter skat for den konkrete beregning. Vil du vide mere om åop før og efter skat samt nominel rente mv. kan du læse mere om det på vor site www.bankinfo.dk Her kan du også foretage dine egne - kontrolberegninger af åop.

For at sikre os, at skiltet altid er prisopdateret til vore aktuelle rentesatser mv. har vi valgt at benytte en formular, der sender standard beløbene over i vor normale låneberegner, der viser detaljerne på samme måde, som en detaljeret låneberegning for egne indtastede beløb.

Alle låneberegninger på dette web sted er baseret på, at udbetaling af lånet og betaling af de efterfølgende låneydelser, finder sted den første i en måned. Afvigelser i beregningerne kan forekomme, når udbetalingsdagen for lånet er forskellig fra den 1. i måneden, ligesom der også skal tages hensyn til betalingen af delrenten - rente fra udbetalingsdagen til den første i en måned. Som regel vil delrenten blive betalt sammen med den sidste stipulerede ydelse.

Hvis du vil se priser og gebyrer for et billån kan du se dem her.

Vi bruger ikke cookie's

Vor cooking politik er meget enkelt. Vi har ingen. Ingen af vore web sider benytter sig af Cookies eller aflejring af sporings software på vore besøgendes computere. Bortset fra i få tilfælde - såsom transaktions cookies i web shop og betalingstjenester osv. - kan vi ikke se rimeligheden i en stadig stigende brug af cookies, hvis omfang og anvendelse nærmest er eksploderet på nettet. Cookies er ofte til stor gene for internet brugere, der massivt modtager uønsket spam lignende budskaber fra en stadig voksende og meget omkostningskrævende salgsfremmende følgeindustri. Det ønsker vi ikke at være en del af. Vi klarer os glimrende uden.

Samarbejdsforhold

For at opnår stordriftsfordele -og dermed lave priser mv. - samarbejder vi med FCA Capital Danmark A/S cvr.nr. 62857013, Herstedøstervej 9, 2600 Glostrup.

Quick Links:

 

Kontaktinfo:

Bilkredit - Postboks 157 - 2860 Søborg

tlf 70203250 fax 70203251

Mandag-Fredag: 9:00-15:00
Ansøgninger kan sendes alle ugens dage.

Web Link:

Kalender: